Tag Archives: sơn nam châm Magnetic Primer

Kỹ Thuật Sơn Bảng Nam Châm Magnetic Primer hiệu quả.

Các bạn có thể sử dụng kỹ thuật sơn thông thường để sơn Bảng Nam Châm, ngoài ra cần lưu ý che chắn các phần không cần sơn nam châm để đảm bảo sơn trong vùng yêu cầu và thẩm mỹ.